16,6Toepassingsgebied

ARTIKEL 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Verkeersschool Start & Go.

Autorijlessen en motorrijlessen (hierna: Verkeersschool Start & Go.) partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de leerling zijn niet van toepassing, tenzij deze door de Rijschool uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Verplichtingen Rijschool
ARTIKEL 2
De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur (hierna: instructeur), welke voldoet aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is ten alle tijden in het bezit van een geldig instructeurcertificaat. De leerling legt het rijexamen in beginsel af met de lesauto/motor waarmee de rijles wordt gegeven. Slechts in geval van overmacht kan een leerling het examen afleggen op een gelijkwaardige, vervangende lesauto/motor. De rijles dient volledig te worden benut in het belang van de leerling. De instructeur houdt zich gedurende de rijles, behoudens overmacht situaties, niet met andere zaken bezig. De Rijschool heeft haar aansprakelijkheid jegens de leerling gedekt middels een bedrijf (aansprakelijkheid)verzekering. Indien de rijles niet kan plaatsvinden door overmacht aan de kant van de Rijschool, wordt de leerling hier tijdig van op de hoogte gesteld. Er wordt een vervangende instructeur ingezet, dan wel een nieuwe afspraak ingepland. De leerling kan geen aanspraak maken op enige vorm van restitutie van lesgelden en/of schadevergoeding.

Verplichtingen leerling
ARTIKEL 3
De leerling dient de leeftijd van 16,5 jaar voor auto en 18 jaar voor motor te hebben bereikt. De leerling dient zich ten alle tijden te kunnen legitimeren. De leerling dient:
Indien reeds in het bezit van rijbewijs B, deze ten alle tijden bij zich te dragen.
Indien niet in het bezit van rijbewijs B, en na het behalen van het examen Algemene Voertuig Beheersing (hierna: AVB), het theoriecertificaat en een uitdraai van de AVB ten alle tijden bij zich te dragen.
De leerling is tijdig aanwezig. Indien leerling, zonder mededeling, meer dan vijf minuten na de afgesproken tijd verschijnt, behoud de Rijschool zich het recht voor de volledige les in rekening te brengen.
De leerling dient een afbericht, behoudens overmacht, uiterlijk 24 uur voor aanvang van de rijles te geven. Indien dit niet het geval is, behoud de Rijschool zich het recht voor de volledige les in rekening te brengen.
De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn medische en psychische toestand aan de Rijschool. Tevens verstrekt hij alle noodzakelijke informatie met betrekking tot medicijn-, alcohol- en drugsgebruik. Indien noodzakelijke informatie wordt achtergehouden, behoud de Rijschool zich het recht voor de lesovereenkomst te beëindigen, zonder restitutie van lesgelden.
De Rijschool is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van niet verstrekte informatie als genoemd in artikel 2.5.

Betaling
ARTIKEL 4
Betalingen kunnen contant dan wel per overboeking worden voldaan. De betaling dient voldaan te zijn voor aanvang van de rijles.
Bij te late betaling, vind de rijles niet plaats.

Lespakketten
ARTIKEL 5
Volledige betaling van een lespakket, dient voor de aanvang van de eerste rijles te zijn voldaan.
Indien het examen binnen het aantal lessen met goed gevolg wordt afgelegd, heeft de leerling recht op restitutie van de openstaande uren. Dit wordt gecrediteerd tegen de, voor dat pakket geldende, losse lesprijs.
Indien de lesovereenkomst wordt ontbonden, voordat het volledige pakket is benut, heeft de leerling recht op restitutie. De reeds afgenomen lessen worden verrekend volgens het dan geldende reguliere uurtarief.
Indien de leerling aan het eind van het lespakket nog niet klaar is voor het praktijkexamen, kan de leerling hier nog geen gebruik van maken. De leerling dient de extra lessen te volgen tegen het dan geldende reguliere uurtarief. De leerling is verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het vereiste theoriecertificaat.

ARTIKEL 5.2. Bij afname van een lespakket is de proefles voor rekening voor de rijschool

Rijexamens
ARTIKEL 6
Indien de leerling het rijexamen niet kan afleggen, door een omstandigheid die aan zijn schuld te wijten is, draagt de leerling de kosten voor dit examen.
Indien het rijexamen geen doorgang kan vinden wegens slechte weersomstandigheden, is de leerling niet aansprakelijk voor de kosten van dit examen.

Beëindiging lesovereenkomst
ARTIKEL 7
De Rijschool behoud zich het recht voor de lesovereenkomst te ontbinden, indien de Rijschool ervan overtuigd is dat de leerling opzettelijk noodzakelijke informatie heeft verzwegen of onjuiste informatie heeft verstrekt als bedoeld in artikel 2.5.

Aanvullende afspraken
ARTIKEL 8
Indien noodzakelijk kan de Rijschool aanvullende en/of afwijkende afspraken maken met de leerling. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door partijen ondertekend.

Aansprakelijkheid
ARTIKEL 9
De leerling is aansprakelijk voor bekeuringen als gevolg van verkeersovertredingen.
Indien een leerling een aanrijding veroorzaakt, welke, ondanks ingrijpen van de instructeur, te wijten is aan de leerling, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.
Het is verboden rijles te hebben onder invloed van middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien een aanrijding hiervan het gevolg is, wordt de leerling aansprakelijk geteld voor de geleden schade.
De leerling verklaart zich te houden aan de geldende (verkeer)regels. De leerling is verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en de eventuele gevolgen daarvan.
De Rijschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan bezittingen van de leerling ontstaan voor, gedurende of na deelname aan de rijles of het rijexamen, behoudens gevallen waarin de bedrijfsverzekering voorziet.
De Rijschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letselschade opgelopen door de leerling ontstaan voor, gedurende of na deelname aan de rijles of het rijexamen, behoudens gevallen waarin de bedrijfsverzekering voorziet.

Toepasselijk recht
ARTIKEL 10
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen
ARTIKEL 11
Alle geschillen tussen de Rijschool en de leerling die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Maastricht .
Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst door de leerling, komen voor rekening van de leerling.

Slotbepaling
ARTIKEL 12
De Rijschool is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de meeste recente algemene voorwaarden.
Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
De leerling is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Rijschool.